18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Skargi i Wnioski
Dowódca Garnizonu Białystok
Dowódca
18.pr

przyjmuje w swoim gabinecie
w sprawach skarg i  wniosków:

w każdy poniedziałek
w godzinach 15.30-17.30

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ
"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317
)Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.


O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.


Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca
garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.


O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

  1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
  2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
  3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
  4. Żołnierzy w służbie czynnej;
  5. Byłych żołnierzy zawodowych;
  6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

  • wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/
  • w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Białystok, ul. Kawaleryjska 70 bl. 126, tel. 261 398 436.


Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Komendanta Garnizonu Białystok (tel. 261 398 429, 261 398 708).

W Dowództwie Garnizonu Białystok (ul. Kawaleryjska 70) przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych odbywa się w pokoju przyjęć interesantów:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-15.00,

w piątki w godzinach 8.00-12.00.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych