18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
Konkurs plastyczny z okazji Święta 18. pr.
01.06.2018

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym " Drogi do Niepodległości – tradycja i współczesność " z okazji Święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

Regulamin Konkursu plastycznego

 Drogi do Niepodległości – tradycja i współczesność

 

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Drogi do Niepodległości - tradycja i współczesność ”   zwanego dalej „konkursem”.

2.    Organizatorem konkursu jest Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, zwany dalej „Organizatorem”.

3.    Celem konkursu jest:

a)    Upowszechnienie znajomości historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej wojskowości wśród młodzieży oraz upamiętnienie najważniejszych wydarzeń i postaci sprzed wieku, które pozwoliły odbudować suwerenne państwo polskie.

b)    Popularyzacja wiedzy dotyczącej tradycji 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w ramach kształcenia postaw lokalnego patriotyzmu;

c)    Promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród młodzieży wizerunku Polski, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej;

d)    Kształtowanie wrażliwości artystycznej.

4.    Tematem konkursu jest „Drogi do Niepodległości tradycja i współczesność”  zawarta we własnej interpretacji jednego z dwóch ujęć:

     a)  „Historia odzyskania niepodległości przez Polskę”

     b)  „Znaczące wydarzenie, przyczyniające się do odzyskania niepodległości”

     c)  „Tradycje bliskie 18 pr lub wojsko współczesne”

5.  Konkurs prowadzony jest na obszarze miasta Białegostoku.

6.  Konkurs trwa od dnia 1 maja do dnia 4 czerwca 2018 roku.

7. Konkurs jest objęty patronatem honorowym Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

II. Uczestnictwo w Konkursie.

§ 2.

1.    Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko oraz młodzież w wieku do 18 lat, będące w okresie trwania konkursu uczniem przedszkola lub szkoły podlegających pod Podlaskiego Kuratora Oświaty.

2.    Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

a)    I kategoria - dzieci w wieku do 7 lat,

b)    II kategoria  - dzieci w wieku 8-12 lat,

c)    III kategoria  -  młodzież w wieku 13-16 lat.

d)    IV kategoria – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 16-18 lat.

 

III. Zasady Konkursu.

§ 3.

1.    Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.

2.    Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.

3.    Praca powinna uwzględniać zmiany w postrzeganiu wojska i żołnierzy na przestrzeni lat lub nawiązywać do tradycji bliskich 18.pr.

4.    Praca może zostać wykonana dowolną techniką.

5.    Pracę należy wykonać w formacie A4 lub A3.

6.    Pracę należy podpisać na odwrocie, podając imię i nazwisko, wiek, adres, szkołę i numer kategorii oraz imię i nazwisko opiekuna.

§ 4.

1.    Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy na adres: Klub 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, w terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „konkurs plastyczny”

2.    W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych  w niniejszym Regulaminie, w tym w przypadku:

a)    przesłania zgłoszenia po terminie, o którym mowa w ust. 1,

b)    przesłania pracy podpisanej nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo,

c)    dołączenia więcej niż jednej pracy,

d)    zgłoszenia tego samego uczestnika więcej niż jeden raz,

e)    zgłoszenia na jednej pracy więcej niż jednego uczestnika.

 

§ 5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1.

 

§ 6.

Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy, opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

 

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.

§ 7.

1.    Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury konkursu, złożone z dwóch pracowników Klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, pracownika z Podlaskiego Kuratorium Oświaty i pracownika Poczty Polskiej z Biura Filatelistyki RKF w Białymstoku na podstawie następujących kryteriów:

a)    zgodność pracy z tematyką, o której mowa w § 3 ust. 3,

b)    inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

c)    ogólne wrażenia estetyczne.

2.    Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.

3.    Nagrodami w konkursie są:

a)    Tytuł laureata dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w każdej kategorii wiekowej.

b)    Nagroda Grand Prix za szczególne walory artystyczne – jeden dzień dowodzenia kompanią rozpoznawczą 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

c)    Nagrody rzeczowe.

d)    Pamiątkowe dyplomy.

 

Decyzja jury  konkursu jest ostateczna.

 

4.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 czerwca 2018 roku podczas uroczystych obchodów Święta Pułku.

5.    Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.18pr.wp.mil.pl

6.    Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.

7.    Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

 

V. Harmonogram konkursu.

§ 8.

1.    do 21.04.2018 r. – przygotowanie i akceptacja regulaminu konkursu

2.    01.05.2018 r.– umieszczenie informacji o konkursie oraz udostępnienie regulaminu konkursu na oficjalnej stronie internetowej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego  http://18pr.wp.mil.pl/ .

3.    do 01.05.2018 r.– informacja wysyłana do szkół i przedszkoli

4.    04.06.2018 r. – ostateczny termin dostarczania prac plastycznych na adres  Klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

5.    11.06.2018 r. – posiedzenie komisji konkursowej, wyłonienie zwycięskich prac i wytypowanie szkół oraz przedszkoli.

6.     do 15.06.2018 r. – informacja o laureatach przekazywana  szkołom  i przedszkolom telefonicznie oraz drogą mailową.

7.     15.06.2018 r. – zamieszczenie informacji o laureatach na stronie internetowej  http://18pr.wp.mil.pl/ .

8.    18.06.2018 r. – wręczenie nagród i dyplomów na placu apelowym podczas uroczystych obchodów Święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

 

VI. Prawa autorskie.

§ 9.

1.    Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:

a)    utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,

b)    obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,

c)    praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.

2.    Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.

3.    Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych.

4.    Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.

5.    Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

6.    Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone
w Kuponie Konkursowym oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.

 

Postanowienia końcowe.

§ 10.

1.    Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.

2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.18pr.wp.mil.pl

3.    Nadesłane  prace nie podlegają zwrotowi.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.