18 pułk rozpoznawczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
16 patrol saperski

Patrol Rozminowania nr 16 w Białymstoku jest specjalistycznym pododdziałem wojsk inżynieryjnych, którego głównym zadaniem jest interwencyjne rozpoznawanie, podejmowanie, transport, neutralizowanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Przyjmuje zgłoszenia przez jednostki Policji, Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, Jednostki Wojskowe, organy administracji państwowej i samorządowej. Zgłoszenia od ww. organów przyjmowane są przez służbę dyżurną pod nr tel. 261 398 530. Patrol działa 24 godziny na dobę w ramach reagowania kryzysowego kraju.
Rejon odpowiedzialności patrolu rozminowania nr 16:
  miasto Białystok
Powiaty ziemskie:
  białostocki                           
  moniecki                              
  sokólski                               
  zambrowski
  wysokomazowiecki
  bielski
  hajnowski
  siemiatycki
Łączna powierzchnia rejonu odpowiedzialności: 12914,83 km

 

Pododdział ten prowadzi również dodatkową działalność edukacyjno - szkoleniową, w ramach której organizuje szkolenia dla młodzieży z zakresu przestrzegania przed niebezpieczeństwem pozostawionym po wojnach oraz sposób działania, w momencie wykrycia takiego niebezpiecznego obiektu.

 

Czas realizacji zgłoszeń:
W trybie pilnym - do 24h
Za zgłoszenia "Pilne" uważa się takie, które donoszą o lokalizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ludzi tzn. w szkołach, urzędach państwowych i publicznych, obiektach służby zdrowia, na ulicach aglomeracji miejskich, zakładach pracy oraz w rejonach stanowiących   lokalizację dóbr kultury.
W trybie zwykłym - do 72 h
O trybie realizacji zgłoszenia decyduje dowódca Patrolu Rozminowania. Za ochronę miejsca znalezionego niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu rozminowania odpowiedzialna jest Policja.
Patrol przyjmuje zgłoszenia, bazując na systemie komputerowym SI-PATROL, który pozwala sprawdzić, nie tylko w którym miejscu znajduje sie niebezpieczne znalezisko, ale również wskazuje, gdzie znajduje się się patrol (monitoring), którędy sie przemieszcza oraz z jaką jedzie prędkością.