18 pułk rozpoznawczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 18. BIAŁOSTOCKI PUŁK ROZPOZNAWCZY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  - dalej: RODO informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Dowódca 18. Pułku Rozpoznawczego z siedzibą:
    ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok
    tel. 261 398 530,  fax 261 398 419,  e-mail: 18pr@ron.mil.pl  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Barbarę ŻMUJDZIN, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod18pr@ron.mil.pl lub telefonicznie: tel. 261 398 446.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych 18. Pułku Rozpoznawczego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
· dostępu do własnych danych osobowych,
· żądania ich sprostowania,
· prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
· prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane osobowe dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia tych danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

18 pułk rozpoznawczy
Kawaleryjska 70
15-601 Białystok
tel. 261398420
fax. 261398419
18pr@ron.mil.pl

    
  • BIP